Home

Uppdrag psykisk hälsa stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2021

Ekonomistyrning I 160526

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017

 1. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 2016-01-14 Sektionen för vård och socialtjänst 2 Överenskommelse mellan staten och Sverige
 2. 2017framtagen inom ramen för Nya Perspektiv - Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2020 Sammanfattning De långsiktiga nationella fokusområdena för perioden 2016-2020 är: 1. Förebyggande och främjande arbete 2. Tillgängliga tidiga insatser 3. Enskildas delaktighet och rättigheter 4. Utsatta grupper 5
 3. I överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anges att kommuner och landsting ska inkomma med en redogörelse för analys, långsiktiga mål och handlingsplan samt en redovisning av användning av de medel de erhållit
 4. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa SOCIALSTYRELSEN och ibland utan indikatorer, ibland med övergripande, kortsiktiga och lång-siktiga mål om vartannat. Kommunernas självständighet och frihet att följa de länsgemensamma handlingsplanerna betonas i flera handlingsplaner
 5. SKL:s handlingsplan för psykisk hälsa (2012-2016) och regeringens plan för insatser på området psykisk hälsa (PRIO, 2012-2016) utgör en bas för 2015 års överenskommelse. I den här rapporten redovisas det utvecklingsarbete som bedrivits under året med stöd av överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk

PRIO psykisk ohälsa - plan för riktade insatser inom

Socialminister Annika Strandhäll tar emot slutbetänkandet om utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa. Den särskilda utredaren Kerstin Evelius föreslår bland annat en tioårig strategi för psykisk hälsa för perioden 2020-2030, tydliga och mätbara nationella mål, samt etableringen av ett Agenda 2030-sekretariat i Regeringskansliet insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018 Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och analysera överenskommelserna mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018. Uppföljningen och analysen ska fokusera på att samman

Uppdrag till Socialstyrelsen att följa upp och analysera överenskommelserna om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2018 (pdf 74 kB) Utöver detta ska Socialstyrelsen uppmärksamma övriga förhållanden som myndigheten finner lämpliga för att spegla effekterna av överenskommelserna lokal och regionalt

Regeringens satsning på området psykisk hälsa ska utgå från de fem prioriterade fokusområden som nämns ovan under perioden 2016-2020. Fokusområdena beskrivs i överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Nedan följer en sammanfattning av. 1 Länsgemensam analys- och handlingsplan för riktade insatser inom området psykisk hälsa Västerbottens län 2016 Överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 mellan staten och SKL syftar till att stötta ett lokalt och regionalt långsiktigt och hållbart arbete inom området psykisk hälsa och ohälsa på all UPPDRAG PSYKISK HÄLSA . Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa . 2 Insatser inom psykisk hälsa- områden 2018, mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), är en fortsättning på 2016 och 2017 års överenskommelse

SKR och staten har träffat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa för 2020. Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner Stöd till utveckling. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa har de senaste åren varit en av statens mest prioriterade området inom hälso- och sjukvård. SKR har inom ramen för de årliga överenskommelserna bedrivit ett utvecklingsarbete och utgjort ett stöd till kommuner och regioner 1.1 Uppdraget Överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017, mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), är en fortsättning på 2016 års överenskommelse och syftar till att fortsätta skapa förutsättningar för en kraftfull utveckling när det gäller att främja psykisk Start - Om Uppdrag Psykisk Hälsa - Överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa - Överenskommelse för psykisk hälsa 2018 Överenskommelse för psykisk hälsa 2018 Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2018 omfattade 1 414 miljoner kronor, en ökning med 529 miljoner från föregående år

För effektiva insatser inom området psykisk hälsa

Uppdrag psykisk hälsa - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa Personer med psykisk ohälsa ska ha samma tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god kvalitet, som personer med somatisk ohälsa. Återkommande uppföljningar och utvärderingar indikerar att denna målsättning inte fullt ut återspeglas när det gäller. Överenskommelse om insatser inom psykisk hälsa-området 2018 Diarienummer: S2017/07520/FS Publicerad 27 december 2017 En överenskommelse har träffats mellan staten och SKL om en satsning på insatser för att motverka psykisk ohälsa och för att främja psykisk hälsa Överenskommelsen om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa för 2017 skulle fortsätta skapa förutsättningar för utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd Att vi mår bra på jobbet är viktigt och pandemin medför såväl nya behov och riskfaktorer som förstärker risker som redan fanns. Chefer och HR i kommuner och regioner gör och har gjort ett stort jobb med att ställa om för att ge ännu bättre stöd till medarbetarna kring psykisk hälsa med anledning av detta

Utredning om insatser inom psykisk hälsa överlämnad till

Uppdrag till Socialstyrelsen att följa upp och analysera

Nationell samordnare för utveckling och samordning av

hantera de medel inom Uppdrag Psykisk hälsa som Stockholms stad har erhållit. En plan kommer att tas fram för hur medlen praktiskt ska hanteras och administreras. Bilaga 1. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016 om stöd till riktade insatser på området psykisk hälsa 2016-2018. I detta uppdrag ingår också att genomföra och redovisa mätningar av allmänhetens kunskaper, attityder oc h beteenden till kvinnor och män, pojkar och flickor, som lever med psykisk ohälsa. Med anledning av detta har Socialstyrelse År 2016 slöt regeringen och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska den psykiska ohälsan Stimulansmedel till insatser inom psykisk hälsa området 2018-2022 Förslag till beslut I kommunstyrelsen 1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att inom staden samordna och leda de aktiviteter som finansieras av de statliga stimulansmedlen inom området psykisk hälsa samt at

Överenskommelse 2020 inom psykisk hälsa - SK

ohälsa - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. Av regeringens handlingsplan framgår bland annat att kunskapsstöd i arbetet med personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik är ett prioriterat område. Socialstyrelsen föreslår att ett kunskapsstöd på verksamhetsområdet av-gränsas. En viktig del av vårt material finns samlat i kunskapsstöd för olika områden inom psykisk ohälsa, till exempel adhd, könsdysfori och ätstörningar. Kunskapsstödens rapporter och vägledningar hittar du genom att använda sökfunktionen på vår sida för publikationer

Länsgemensam analys- och handlingsplan för insatser inom området psykisk hälsa - Västerbotten 2016.pdf VLL-riktade insatser inom området psykisk hälsa 2019-2022 - utarbetad 2018.pdf Uppdaterad 2020-04-0 Utifrån regeringens strategi inom området psykisk ohälsa 2016- 2020tar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen fram årliga överenskommelser. Kopplat till dessa överens-kommelser finns stimulansmedel för utveckling av arbetet med psykisk hälsa. Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en övsådan erenskommelse Ett nationellt arbete pågår därför för att stödja tidiga och samordnade insatser riktade till barn och unga. Med avsikt att förbättra vården har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ingått årliga överenskommelser om stöd till riktade insatser för barn, unga och vuxna, inom området psykisk hälsa

1 TML HSVO består av utbildnings-, skol- och socialchefer från länets kommuner, samt högsta ledning från hälso- och sjukvårdsdelar inom Region Uppsala. År 2016 ingick regeringen och Sveriges kommu-ner och landsting, SKL, överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 7 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 8 Det goda livet i Västra Götaland, Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 9 Socialstyrelsen, Öppna jämförelser - Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre - Uppföljning av vård och omsorg vid psykisk ohälsa hos äldr

Enligt överenskommelsen mellan regering och SKL 2016 och 2017 ges Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Syftet med överenskommelsen är att fortsätta skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer med målsättningen att befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva. För 2017 avsätter regeringen 885 miljoner kronor för överenskommelsen psykisk hälsa. Totalt 780 miljoner kronor är stimulansmedel till kommuner och landsting/regioner. Överenskommelsen för 2017 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har en likartad inriktning med överenskommelsen för 2016 om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa Verksamhetsbidraget syftar till att stödja ideella organisationer som arbetar främjande och förebyggande inom området psykisk hälsa och suicidprevention samt till ideella organisationer som bedriver förebyggande och främjande verksamhet i syfte att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga som är asylsökande eller nyanlända (regleringsbrev 2020, anslag 1:8) följa upp de insatser som görs inom ramen för samarbetet med Sveriges Kommuner och Landsting, med fokus på effekter för folkhälsan, patienter, brukare och anhöriga, samt ; föreslå hur utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa långsiktigt kan integreras i ordinarie myndighetsstruktur

Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013 regeringens arbete inom området under perioden 2012-2016 . SKL har likaledes under våren 2012, utifrån ett kongressuppdrag, tagit fram en långsiktig handlingsplan för psykisk hälsa. Det övergripand Överenskommelse inom området psykisk hälsa 2019 är en fortsättning på 2016-2018 års överenskommelser. För 2018 redovisade länets arbete genom att landsting och kommunerna gemensamt genomförde analyser och upprättade en handlingsplan: Uppdrag psykisk hälsa. Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa

Psykiatrisk vård - SK

området, måste allt utvecklingsarbete inom området bedrivas samtidigt och i samverkan. De fem fokusområ-dena är en sammanfattning av vad vi som samhälle behöver arbeta med för att motverka ohälsa, främja psykisk hälsa och erbjuda effektiva, säkra och kostnads-effektiva insatser till de som drabbas av psykisk ohälsa. Fem fokusområde För att få behålla de statliga stimulansmedel som delats ut till kommuner och landsting inom området psykisk hälsa 2017 förväntades aktörerna lämna in länsgemensamma handlingsplaner avseende riktade insatser. Forskare vid Umeå universitet fick i uppdrag att sammanställa och analysera dessa planer

Överenskommelsen för psykisk hälsa 2018 Uppdrag Psykisk

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 (PRIO) är regeringens satsning som kommer fortgå under 2017. En regional handlingsplan (2016) är framtagen och beslutad och den kommer ligga till grund för det lokala arbete 2017. Ansvarig för denna del i Uppsala kommun/region Uppsala ä Psykisk hälsa är tydligt kopplat till livsvillkor vilket är ett område där många samhällsaktörer har viktiga roller. Regionen arbetar aktivt med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Tidiga insatser för barn och unga är en strategi för att skapa goda förutsättningar för psykisk hälsa genom hela livet. Våldsförebyggande arbete och suicidprevention är andra. Uppdrag Psykisk Hälsas kartläggning omfattar siffror från 2018 i samtliga regioner och presenterar jämförelsetal mellan regionerna gällande den psykiatriska vården inom barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin och rättspsykiatrin i Sverige. Årets rapport möjliggör jämförelser mellan åren 2016-2018 och en nyhet för i år är en lättillgänglig nationell överblick över.

Uppdrag psykisk hälsa - Burlöv - Burlöv - Burlö

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ingrid Larsson Datum Diarienummer 2014-02-28 NHO-2012-0189.37 Nämnden för hälsa och omsorg Fördelning av prestationsersättning Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016 (PRIO) Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås beslut Det finns stora utvecklingsbehov inom området psykisk hälsa. Bland annat finns ett antal nationella riktlinjer som inte används på ett tillräckligt bra sätt. Med utgångspunkt i detta har fem nationella arbetsgrupper startats sedan 2018, med uppdrag att sammanställa nationella vård- och insatsprogram (VIP) som riktar sig till verksamheter inom både regioner och kommuner Regeringen - 23 dec 16 kl. 06:15 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017. Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under flera år årligen träffat överenskommelser inom området psykisk ohälsa/hälsa

År 2016 slöt regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska den psykiska ohälsan Överenskommelse för psykisk hälsa. Staten och Sveriges kommuner och regioner, SKR, ingår årliga nationella överenskommelser om stöd till riktade insatser för psykisk hälsa. Inom ramen för Skånes arbete med satsningen har länsgemensamma handlingsplaner tagits fram vilka följs upp årligen Uppdrag psykisk hälsa -överenskommelse 2018 Förvaltningens förslag till beslut 1. Socialnämnden har godkänt redovisningen av förvaltningens genomförda aktiviteter 2017 inom området Uppdrag Psykisk hälsa. 2. Förvaltningschef ges delegation att hantera de medel inom Uppdrag Psykisk hälsa som Stockholms stad erhåller inom

Överenskommelse om insatser inom psykisk hälsa-området

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017. För att få ta del av de stimulansmedel som ges till kommun och landsting så ska länet revidera 2016 års lokala och länsgemensamma handlingsplan och under 2017 göra en fördjupad analys av de behov som finns hos barn, unga och unga vuxna, 0 - t.o.m. 24 år. Analysen ska utg och SKL, Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2018/2019 Parterna är överens om behovet av en långsiktig plan för området med gemensamma strukturer för fortsatt utvecklingsarbete utifrån bästa tillgängliga kunskap. Målsättning är att befolkningen ska erbjudas individ-och behovsanpassade sam Psykisk hälsa - ett mångfacetterat uppdrag Analys av behovsbilder och handlingsstrategier i 21 länsplaner sammanställda inom ramen för statens satsning inom området psykisk hälsa Maria Fjellfeldt, Urban Markström, David Rosenberg 2017 Institutionen för socialt arbet Godkännande av en överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013 1 bilaga Regeringens beslut Regeringen godkänner 2013 års överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa (bilaga). Ärende

Nationella Självskadeprojektet är ett projekt under Uppdrag Psykisk Hälsa som samordnar nationella insatser inom psykisk hälsa-området. I Nationella Självskadeprojektet arbetar medarbetare inom alla landsting och regioner tillsammans med forskare och personer med egen erfarenhet för att personer med självskadebeteende ska få ett gott bemötande, adekvat vård och rätt insatser. 2015 - Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) Arbetet utgår från de målsättningar som anges i regeringens Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016 (PRIO Psykisk ohälsa) och Sveriges Kommuner och Landstings långsiktiga handlingsplan för Psykisk hälsa kongressperioden 2012-2016 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 - en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer Överenskommelsen Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017 - 2018 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting har innefattat en särskild satsning på landets ungdomshälsor. Under perioden 2017-04-01 tom 2019-02-28 har den centrala länsdelen använt gemensamma medel för att För år 2020 fick Folkhälsomyndigheten 60 miljoner kronor att fördela i verksamhets- och projektbidrag till ideella organisationer inom området psykisk hälsa och suicidprevention, inklusive 10 miljoner kronor till barn i migration

 • Gustave crocodile dead.
 • Wohnungsalarm münchen.
 • Barngympa vallentuna.
 • Tanzschule breuer brühl termine.
 • Thermal imaging camera.
 • Tommy morrison record.
 • Beagle welpen privat kaufen.
 • Live at the apollo.
 • Neumünster veranstaltungen 2018.
 • Befolkningspyramid indien.
 • Passfoto online.
 • Acer aspire 3 test.
 • 7 dagar tidning uddevalla.
 • Språkfamilj svenska.
 • Toucan pet.
 • Antalya tips.
 • Tulum mexiko.
 • Coldplay viva la vida or death and all his friends låtar.
 • Jm uppsala lediga jobb.
 • Fastighetsbyrån lund på gång.
 • Sidney poitier filmer.
 • Bessman pris.
 • Hemnet järfälla kommande.
 • Nilly scrabble.
 • Trajectoire irma.
 • Canon ef m objektiv.
 • Heelys skor med hjul.
 • Dual monitor background windows 7.
 • Obestämd tid korsord.
 • Julkorg företag.
 • Lynx commander 5900.
 • Big ben in england.
 • Kryssning jorden runt 2019.
 • Modellera panduro.
 • Tilldragande webbkryss.
 • Ge ut egen bok.
 • Kilt mönster.
 • Kalixlöjrom ica.
 • Budplikt first north.
 • Love is art results.
 • Utbildningar som startar våren 2018.