Home

Zeteo rättsfall

Samtliga gällande författningar i fulltext. Förarbeten: Propositioner i urval från 1915 och framåt. Fullständigt från 1995/96 och framåt. Rättsfall: Högsta domstolens domar från 1911 och framåt Rättsfall från Hovrätterna från 1980 och framåt Regeringsrättsdomar (RÅ) från 1930 och framåt Kammarrättsdomar i urval från 2000 och framåt Arbetsdomstolens domar 1974 och framåt I JUNO (F.d. Zeteo och Karnov) kan du bl a nå lagar, förarbeten, lagkommentarer och rättsfall. Skriv in ett nyckelord eller en mer detaljerad beskrivning av det fall eller den lag du vill läsa om och klicka på sök Familjerätt på Nätet samarbetar med Zeteo Nyheter (Norstedts Juridik). Därigenom kan hemsidan publicera rättsfall om vårdnad, boende, umgänge och andra frågeställningar inom socialtjänsten. Rättsfallen publiceras som korta notiser och de hänvisar till domstol, datum och målnummer..

Zeteo (Juno) Karlstads universite

JUNO är ett digitalt verktyg med allt juridiskt material du behöver, när du behöver det, samlat på ett ställe. Upptäck själv hur JUNO:s rättsdatabas, lagkommentarer, e-böcker, nyheter och juridiska kurser hjälper dig fatta bättre beslut snabbare NJA 2013 s. 955. När ett barn bor växelvis hos sina föräldrar ska den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre åläggas att betala underhållsbidrag till barnet enligt 7 kap. 6 § föräldrabalken, om barnet inte får det underhåll från föräldern som det har rätt till enligt 7 kap. 1 § samma balk

Norstedts Juridik - marknadsledande utgivare av juridiska verktyg och tjänster . Genom vår stora bokutgivning och digitala informationstjänst JUNO hjälper vi våra kunder fatta rätt beslut i svåra situationer Som juriststudent får vi tillgång till bl.a. Zeteo och infotorg-juridik som databaser. Dessa är väldigt bra då man har flertalet sökningsalternativ efter rättsfall. Jag vet inte om du har eller kan få tillgång till dessa Rättsdatabaserna är användarvänliga och innehåller bland annat kommenterade rättsfall och aktuell lagstiftning. Våra kunder finns både inom den offentliga som inom den privata sektorn. Med 30 år i branschen så har vi erfarenhet och genomarbetade rutiner för effektivitet, kvalitet och hur man skapar nöjda kunder Artiklar, databaser, böcker, arkivsamlingar, specialsamlingar, offentligt tryck och mycket mer Till Dig som ska besöka Arbetsdomstolen: Det pågår tillgänglighetsanpassningar i huset. Det innebär tyvärr att hissen är avstängd under en längre period och att förhandlingar främst äger rum i lokaler på en trappa

Högskolan Väst - Söka i databasen JUN

 1. JUNO innehåller all den juridiska information du som jurist behöver. Exempelvis av all grundläggandande rättsinformation, över 1000 kommenterade lagar och en omfattande mängd litteratur
 2. Ersätter Zeteo och Karnov. Svenska lagar i aktuell lydelse med Karnovs lagkommentarer, förarbeten, rättspraxis och nyheter inom juridik. Innehåller ej Lexinos fördjupade kommentarer eller rättsfall från tings- och förvaltningsdomar
 3. Zeteo (ersätts av JUNO) Innehåll: Juridisk informationskälla som innehåller författningssamlingar, rättsfall, lagkommentarer med mera. Typ: Fulltextdatabas, Faktadataba
 4. Rättsfall från hovrätterna (RH) är beteckningen på en samling av rättsfall från Sveriges hovrätter som utges i skriftlig form. Denna utgivning omfattar inte alla domar från hovrätterna, och domarna återges i lätt anonymiserad form, med initialer istället för fullständiga namn på de berörda
 5. Zeteo Nyheter. Tweet. Whatsapp. Tillb Nästa. Senaste rättsfall. Gemensam vårdnad trots samarbetssvårigheter Gemensam vårdnad med boende hos mamman Upphäver förordnande om umgänge med pappan Dom om boende påverkar inte barnets folkbokförin
 6. LIBRIS titelinformation: Zeteo [Elektronisk resurs] Författningar, avgöranden, förarbeten, lagkommentarer och litteratur, myndighetspublikationer, artiklar.
 7. Zeteo är en användbar databas från Norstedts juridik och innehåller lagar med kommentarer, rättsfall, förarbeten, skattetidskrifter och nyhetstjänster. Via Litteratur under genvägar ser du vad som ingår i vårt abonnemang

Rättspraxis i litteraturen är ett praktiskt tidsbesparande verktyg för den som vill söka fördjupad kunskap i doktrinen kring ett visst rättsfall eller en viss rättsfråga. För varje rättsfall i NJA I och Rättsfall från hovrätterna, RH, presenteras en förteckning som ger hänvisningar till den litteratur där rättsfallet Zeteo Nyheter. Tweet. Whatsapp. Tillb Nästa. Senaste rättsfall. Intresset av en korrekt folkbokföring väger tyngre än barnets bästa Ingen umgängesrätt för barn med hemlig vistelseort Växelvis boende ska inte vara tvåveckorsperioder Inte tillräckligt gott samarbete för växelvis boend

Rättsfall - He

Offentligt tryck är ett sammanfattande namn på olika typer av dokument som ges ut av den offentliga förvaltningen. Exempel på offentligt tryck är riksdagstryck, författningssamlingar, utredningar (Statens offentliga utredningar - SOU och Departementsserien - Ds) och statistik och protokoll från riksdag, kommuner och landsting Sedan 1978 gäller för den offentliga och den privata sektorn gemensamma bestämmelser rörande givande och tagande av muta (korruption). Straffbestämmelserna i brottsbalken kompletteras av generalklausulen i marknadsföringslagen.I Mutbrott redogörs utförligt för vad som menas med dessa begrepp och vilka syften som lig Detta är en heltäckande kommentar som redogör för inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det daglig

Denna bok är en grundläggande framställning av fordringsrätten. Den vänder sig i första hand till juridikstuderande eller studenter på andra utbildningar som möter fordringsrätten för första gången, men innehåller även en hel del som kan vara till stöd för praktiskt verksamma jurister i deras arbete.Boken behandlar bl JUNO (tidigare Karnov och Zeteo) innehåller samtliga svenska gällande lagar och förordningar med kommentarer till dessa samt länkar till rättsfall och förarbeten. JUNO innehåller också referat av domar från HD, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen och hovrätterna samt avgöranden från JO, JK och ett antal myndigheter Rättsfallet NJA 1996 s. 343 har tolkats så att bestämmelsen i 42 kap. 5 § rättegångsbalken, Zeteo). Där anges att om grunderna tolkade på visst sätt inte kan leda till bifall och det för övriga tolkningar inte finns tillräckligt preciserade grunder så blir det fråga om dels ett avvisningsbeslut,. , via databaserna Karnov och Zeteo. Härigenom validerades relevansen av rättsfall som funnits genom doktrin, samtidigt som nya relevanta fall tillkom. En utgångspunkt för hur rättskällorna ska tolkas och värderas är tagen i rättskälleläran. Denn JUNO ersätter Karnov och Zeteo (access: LU) I databasen hittar du lagtext, förarbeten och rättsfall. Du hittar även lagkommentar, Lexinokommentar samt Norstedts juridiks kommentarer. Observera att i JUNO synliggörs även material som Lunds universitet inte har valt eller fått möjlighet att prenumerera på

Diskursanalys av rättsfallen 38! 4.3.1!En nära och god kontakt med båda föräldrarna 38! 4.3.2!Gemensam vårdnad 39! 4.3.3!Risken för att barnet far illa 40! 4.3.4!Atypisk diskurs: Barnets vilja 40! 5!ANALYS SAMT SLUTSATSER 42! 5.1!Den familjerättsliga regleringen 42 Juno är en juridisk databas som är en sammanslagning av Karnov och Zeteo. Södertörns högskola har tillgång till följande delar: Författningar, Karnov Lagkommentarer, Praxis (ej Tings- och Förvaltningsrättsdomar), Förarbeten, Nyheter, EU-rätt, EU-initiativ, Myndigheter, Engelska översättningar, SFS-Bevakningstjänst, Valda tidskrifter NJA 2018 s. 405. En talan om klander av arvskifte ska som huvudregel föras mot alla övriga dödsbodelägare. Även en klandertalan som är riktad mot enbart vissa dödsbodelägare ska dock prövas, när det framstår som klart att det inte skulle fylla någon praktisk funktion att väcka talan också mot övriga dödsbodelägare Här kan du läsa om hur du ska göra när du vill ta del av allmänna handlingar. Här hittar du också länkar till de överrätter som publicerar domar på sin egen webbplats, och till andra samlingar av domar Lagen.nu får stöd av föreningen Lysator. 2020-09-17. Lagen.nu är nu möjlig tack vare datorföreningen Lysator vid Linköpings universitet. De stöttar lagen.nu med servrar och nätverk för att vi ska kunna fortsätta driva tjänsten

ALL INFORMATION PÅ ETT STÄLLE. Bisnode InfoTorg vänder sig till dig som fattar beslut i ditt arbete. Vi har samlat marknadens bredaste utbud av högkvalitativ information från över 100 datakällor i vår informationsportal InfoTorg Om duvill göra en bred sökning inom alla områden ärdet bäst att använda Sök och Träfflistan.Rättsutredningsverktyget hjälper dig medatt sammanställa de texter du vill spara.Gå tillMed hjälp av funktionen Gå till kan du enkeltkomma direkt till de vanligaste dokumenten,t ex ett lagrum, en proposition eller ett rättsfall.Genom att välja informationstyp får duhjälp av fält som. Databasen Zeteo har stängts ner och allt material som biblioteket tidigare hade tillgång till via Zeteo finns nu i JUNO. ( förarbeten, rättsfall mm) så ligger det till höger om §§ i det gula fältet. Klicka på en paragraf och ni får allt som är länkat till den till höger. Författare: Anna-Britta Nilsso Jag tror inte det finns några gratissidor på internet som har så pass gamla rättsfall. Däremot finns det en del andra sidor som kräver medlemsskap som har referat från de flesta rättsfall, tex zeteo. Om du inte har tillgång till exempelvis zeteo finns rättsfallen att läsa i tryckta rättsfallsregister. Vänligen Andreas Vinqvis

JUNO (före detta Karnov och Zeteo

Rättsfall i JUNO Norstedts Juridi

Wolters Kluwer/Zeteo* Innehåll. I princip all juridisk utgivning från Wolters Kluwer är digitaliserad och tillgänglig. Här återfinns bl.a. det gula och blåa biblioteket samt den rödvita serien och material från tredjepartsförlagen Iustus, Jure, Studentlitteratur m.fl Zeteo Nyheter. Tillb Nästa. Senaste rättsfall. Inte tillräckligt gott samarbete för växelvis boende Umgänge med pappan trots risk för våld Risker med alla vårdnadsalternativ leder till fortsatt gemensam vårdnad Pappan bröt mot riktlinjer vid umgänge

Sören Öman » CV » Föredrag. Sören Öman har sedan början av 1990-talet för­fattat ett stort an­tal böcker, artiklar och rapporter på svenska och engelska (totalt 185 st. hittills). Han har åter­kommande ut­giv­ning på flera olika för­lag, bl.a. Norstedts Juridik / Wolters Kluwer, Zeteo / Juno, Jure Förlag, Åhnberg Förlag, Karnov Group, Iustus Förlag, Studentlitteratur. Juno (f.d. Karnov + Zeteo) Rättsbanken på InfoTorg Juridik. Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS) Nordisk socialrättslig tidskrift. lagstiftning, rättsfall och EU:s officiella tidning. Curia, EU-domstolen. På startsidan kan du söka på målnummer, parternas namn och datum

Wolters Kluwer säljer sitt affärsområde Legal & Regulatory i Sverige till Karnov Group för 68 miljoner euro. I och med affären återuppstår det gamla företagsnamnet Norstedts Juridik. Detta är.. Vid urvalsprocessen beträffande dessa rättsfall har jag använt mig av databasen Zeteo 2 , med hjälp av vilken jag har funnit avgöranden som svarar mot följande kriterier Norstedts Juridik erbjuder den väsentliga information och de effektiva verktyg inom juridik, skatt, ekonomi och sjukvård som våra kunder behöver för att tryggt kunna fatta avgörande beslut Är du en av våra nya biblioteksvärdar? Mittuniversitetets bibliotek söker nu biblioteksvärdar till Sundsvall inför vårterminen 2021. Vi söker dig som är duktig på att samarbeta med andra, är ordningsam, trivs med att arbeta självständigt och som är beredd att ta eget ansvar

Innehåller Karnov och Zeteo. Svenska lagar med kommentarer och hänvisningar till skatter m.fl. rättsområden. Lagar, föreskrifter, handledningar, rekommendationer, nyheter, förarbeten och rättsfall i fulltext på svenska. Tidskrifter: Balans 1975- , Resultat 2013- och Svensk skattetidning 2011-. Familjerätt, fastighetsrätt. Ett syfte med förhandsavtal vid nyproduktion torde enligt lagkommentaren (Nilsson Hjorth och Uggla, Bostadsrättslagen, Zeteo 8/6 2017, Inledning, 5 kap. 01) för föreningens del vara att på ett tidigt stadium binda upp bostadssökande och genom förskott erhålla kapital för produktionen Universitetsbiblioteket har en stor mängd databaser med bl a vetenskapliga artiklar och flera andra typer av publikationer Innehåller samtliga svenska gällande lagar och förordningar, lagkommentarer från de tidigare databaserna Karnov och Zeteo (dvs Norstedt Juridiks Lagkommentarer) samt Lexino-rättsanalyser. Referat från NJA , Rättsfall från hovrätterna, samt rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, Kammarrätterna, Arbetsdomstolen och ett flertal ytterligare specialdomstolar

Referera till juridiskt material - Referensguiden - Sök

JUNO Norstedts Juridi

Rättsfall som det återkommande har hänvisats till i doktrin, liksom samtliga rättsfall som hittats från Regeringsrätten och kammarrätterna efter 2003 där frågan i målet behandlar utlämnande av anbudshandlingar, har sorterats ut och refererats i uppsatsen. Sista sökning i databasen Zeteo skedde i november 2010 att studera rättsfall från hovrätterna under åren 2013-2016, eftersom dessa är lätt tillgängliga via den juridiska informationstjänsten Zeteo. De hovrättsfall jag funnit har jag använt för att formulera konkreta frågeställningar för arbetet

NJA 2013 s. 955 lagen.n

JUNO ersätter Karnov och Zeteo (access: LU) I databasen hittar du lagtext, förarbeten och rättsfall. Du hittar även lagkommentar, Lexinokommentar samt Norstedts juridiks kommentarer. OBS! Databasen har uppdaterats under sommaren och du kan därför behöva radera cache och cookies om du inte kommer åt Norstedts lagkommentarer nen (JO). Urvalet av rättsfall har gjorts med hjälp av hänvisningar i litteraturen och genom sök-ningar i rättsdatabaserna Karnov, Rättsbanken och Zeteo. Rättsfallen refereras kortfattat och genomgången är på inget sätt fullständig. Det är ont om rättsvetenskaplig litteratur som handlar om bevisfrågor i förvaltningsmål. Såvit Blendow Lexnova är Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst. Vår bevakning innefattar rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom samtliga rättsområden. Genom skräddarsydda bevakningsprofiler får du kontinuerlig uppdatering av rätt information och slipper nyhetsflöden som inte berör dig. Läs Me Om webbplatsen; Behandling av personuppgifter; För dig som journalist; Karriär. Jobba hos oss; Notarieanställning; Bli nämndema

Video: Norstedts Juridi

Rättsfallsamlingar - Offentlighetsprincipen - Lawlin

Källhänvisningar är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I Oxfordsystemet, som också kallas (fot-)notsystemet, består källhänvisningen normalt av en upphöjd siffra efter meningen (kallas not) och en fotnot längst ner på sidan i form av en siffra som följs av förklarande text eller en källhänvisning 2015, Zeteo], kommentaren till 8 kap. 4 § under rubriken Fickstöld och liknande) framhålls att efter lagändring 1975, då som exempel på grov stöld rättsfallen meddelades för över trettio år sedan. 1980 och 1982 års rättsfall är Se Walin & Vängby, Föräldrabalken (1 jan. 2012, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 1 §. Se Didón m.fl., Plan- och bygglagen (1 juli 2012, Zeteo), kommentaren till 1 kap. 4 § under rubriken Tillbyggnad. Där det känns nödvändigt kan man förtydliga genom att i stället för lagkommentaren ange webbadressen exv.: zeteo.wolterskluwer.s Rättsfall från hovrätterna Palmkvist & Renfors, lagkommentaren till 17:11 RB 2 st, Zeteo. Se även NJA II 1943 s 217. 13 Fitger,Sörbom, Eriksson, Hall, Palmkvist & Renfors, lagkommentaren till 17:11 RB 2 st, Zeteo. 14 Thornefors, kommentaren till 17:11 RB not 493, Karnov. 15 17 Umeå universitetsbibliotek (UmUB) är det största vetenskapliga biblioteket i Norrland. Våra målgrupper är i första hand studenter och forskare/lärare vid Umeå universitet, men vi finns även till för allmänheten

Infosoc Rättsdata A

InfoTorg (rättsfall till lagrum, genomföranden av EU direktiv, nyhetsartiklar) - tillgång via SUB; Svensk och nordisk doktrin (urval) Juno (tidigare Zeteo och Karnov) (lagkommentarer till utvalda svenska författningar - hänvisa till kommentarer, Svensk Juristtidning) - tillgång via SU Konkursförvaltarens nyttomaximering och något om vårdplikten — replik. Advokaterna Hans Andersson och Lars Ehrstedt har i SvJT (preprint 2020-04-28) replikerat på den del av min artikel i SvJT 2019 s. 50 som berör vårdplikten för tredje mans lösöre I BYGGDOK Kunskapsbank: Fastighet Bygg Miljö 1966-2006, finns en kvarts miljon sammanfattningar till både svenska, nordiska och ett urval internationella tidskriftsartiklar, böcker, forskningsrapporter inkl. examensarbeten, branschföreskrifter, lagar och regler etc. Exempel på ämnesområden: Arkitektur och byggnader / Boende och bostadspolitik / Byggnadsmaterial och konstruktioner. FÖRSTA AVDELNINGEN. Allmänna bestämmelser. 1 kap. Om brott och brottspåföljder 1 § Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet.Lag (1994:458). 2 § En gärning skall, om inte annat är särskilt föreskrivet, anses som brott endast då den begås uppsåtligen T1 Zeteo [Elektronisk resurs] YR 2002 AB Författningar, avgöranden, förarbeten, lagkommentarer och litteratur, myndighetspublikationer, artiklar, europarätt. Tidigare med namn Norstedts Sveriges Rikes Lag på Internet AB Juridisk basinformation som författningar, förarbeten och avgöranden

Hitta i våra samlingar - umu

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten - Rättsfall - Lexino - Lagkommentarer - Svensk Juristtidning - Skattenytt - Nyheter • Zeteo - Lag - Förarbeten - Rättsfall - Lagkommentarer - Svensk juristtidning - Svensk skattetidning - Juridisk publikation - Nyhete I boken kommenteras på ett probleminriktat sätt kapitlen i jordabalken och anslutande lagar, bl.a. förvärvslagstiftningen, med den lydelse de hade den 1 januari 2007. I anslutning till paragrafkommentarerna ges rikligt hänvisningar till förarbeten, rättsfall och litteratur.+ Jordabalken + Lag om införande av nya jordabalken+ Lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället. Rättsfallet RÅ 2010 ref. 61 innehåller även aspekter som väcker frågor om vissa EU-rättsliga (1 augusti 2014, Zeteo), kommentaren till 37 b § FPL. 6. Se avsnitt 4.7. 8 en viktig reparativ funktion genom att vara ett verktyg för enskilda att få ett felaktigt beslu

Innehåller Karnov och Zeteo. Svenska lagar med kommentarer och hänvisningar till andra källor, rättspraxis och förarbeten (även äldre) samt tidskriftsartiklar från ett urval svenska juridiska tidskrifter. EU:s rättskällor, inklusive deldatabasen EU-initiativ JUNO innehåller svenska lagar med lagkommentarer, länkar till rättsfall och förarbeten samt ett antal juridiska tidskrifter. Lite längre fram kommer även Zeteo att ersättas av JUNO, som då kommer innehålla allt material som biblioteket tidigare haft tillgång till via Karnov och Zeteo SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns en mängd olika juridiska informationstjänster via internet där du kan ta del av rättsfall som rör alla typer av rättsområden Lagar, föreskrifter, handledningar, rekommendationer, nyheter, förarbeten och rättsfall i fulltext på svenska. Tidskrifter: Balans 1975- , Resultat 2013- och Svensk skattetidning 2011-. JUNO. Innehåller Karnov och Zeteo. Svenska lagar med kommentarer och hänvisningar till andra källor, rättspraxis och förarbeten (även äldre) samt. Databasen Zeteo har stängts ner och allt material som biblioteket tidigare hade tillgång till via Zeteo finns nu i JUNO. rättsfall mm) så ligger det till höger om §§ i det gula fältet. Klicka på en paragraf och ni får allt som är länkat till den till höger. Kontakta biblioteke - JUNO är tre lösningar i ett: materialet från de två tidigare digitala informationstjänsterna Zeteo och Karnov, men också en helt nybyggd del med kommundedikerat material, Att hitta rätt källor, eller experter, som kommenterar rättsfall, praxis, lagar och domar är en viktig del av Peter Krohns omfattande arbete med innehållet

 • Elko plus ram.
 • Finalalfabetisk.
 • Beck hansen wow.
 • Sockerbit el kjell.
 • Mga bilar säljes.
 • Swedma.
 • Hotell i neum bosnien och hercegovina.
 • Nackakliniken justering av näsan.
 • Vapenvård 308.
 • Aircraft carrier price.
 • Algeriet ekonomi.
 • Distributiv rättvisa filosofi.
 • Specifik värmekapacitet formel.
 • Astrid lindgren filmer kappsäck.
 • Rumänische mentalität.
 • Antal bolag på stockholmsbörsen.
 • Vegetarisk paj paprika.
 • Tigerpyton albino.
 • Epoq kök montering låda.
 • Joakim karlsson isle of man.
 • 187 täby.
 • Heroma uppsala support.
 • Case ih 845 tractor data.
 • Gå med i svenska kyrkan.
 • Thailand augusti.
 • Vingårdar runt lissabon.
 • Mustasch tecknad.
 • 1 zimmer wohnung köln deutz.
 • Två på amiral webbkryss.
 • Biograflista strängnäs.
 • Människors miljöer bok.
 • Jägersro galopp program.
 • Köpa pelargon karna.
 • Få 100 kr gratis utan insättning.
 • 12 timmars skiftschema.
 • Britt marie var här analys.
 • Dr1 programmer.
 • Viktiga slag.
 • Träd i tropikerna.
 • Förhud funktion.
 • Masterchef season 3 josh.